dijous, 27 de març del 2014

Memòria de l'activitat de l'any 2013

L'any 2013 ha estat un any de creixement pel Rebost, que des del seu naixement, l'any 2011, ha vist com any rera any s'incrementa la demanda i disminueixen els aliments rebuts pels grans organisme públics.

Us resumim algunes de les dades més significatives del projecte, que esperem que us ajudin a entendre el volum d'activitat que suposa el Rebost, i que és possible, només, pel compromís i la dedicació de més de 200 voluntaris i per les aportacions d'entitats, empreses, escoles i ciutadans anònims que ens fan aportacions regularment.


PERSONES ATESES

En tot l’any 2013, s’han atès un total de 14.981 persones, a través de les diverses entitats  que conformen el Rebost, ordenades per volum de beneficiaris:

Persones ateses
CREU ROJA
5615
CARITAS

4140
ACAU
2179
Gent Solidària
1724
Fundació Busquets
1150
Manantial de Vida
150
Associació ALBA
23
TOTAL
14981


CISTELLES LLIURADES

Per tal de garantir l’equitat entre les famílies beneficiàries, El Rebost defineix uns tipus de cistelles bàsiques que contenen els aliments (en tipus i quantitat) mínims a garantir (sempre i quan sigui possible, atenent als nostres recursos), per a totes les entregues i per a tots els beneficiaris. És funció de cada entitat, però, garantir que el repartiment es fa sota aquests criteris.

El creixement, per entitats, de les cistelles distribuides respecte l'any 2012, es mostra en el següent gràfic:


Distribució de les cistelles lliurades (per entitat, anys 2013-2012)
Elipse: 15% de creixement ha experimentat el nombre de 
distelles lliurades
Entitat
Any 2013
Any 2012
CREU ROJA
20520
Elipse: 15% de creixement ha experimentat el nombre de 
distelles lliurades
13792
CARITAS
18020
18020
ACAU
7918
6716
Gent Solidària
6247
6000
Fund. Busquets
4224
4100
Manantial de Vida
1200
1000
Assoc. ALBA
184
184
TOTAL
58313
49812

Per tal de configurar els continguts de cada cistella, se n’han confeccionat diversos models, en funció de:

•  el nombre de persones que constitueix la unitat familiar o de convivència.
•  l’existència o no d’infants.
•  el nombre d’infants menors de 14 anys.


APORTACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

La disminució de productes enviats per la Unió Europea ha patit una davallada de més del 30%.

Any 2012
308292
Any 2013
215712